MEMMERT - ĐỨC

 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB10 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB10 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB10 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB10 Memmert 10 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB14 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB14 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB14 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB14 Memmert 14 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB22 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB22 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB22 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB22 Memmert 22 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB29 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB29 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB29 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB29 Memmert, 29 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB45 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB45 MEMMERT Mô tả sản phẩm: –    Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB45 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) được sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB45 Memmert 45 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNB7 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNB7 MEMMERT Mô tả sản phẩm: –    Bể cách thủy – Bể ổn nhiệt WNB7 là loại bể ổn nhiệt Memmert (hay bể cách thủy Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNB7 Memmert 7 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE10 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE10 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE10 là loại bể ổn nhiệt, bể cách thủy Memmert sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính năng kỹ...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE10 Memmert, 10 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE14 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE14 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE14 là loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE14 Memmert 14 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE22 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE22 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE22 là loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE22 Memmert 22 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE29 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE29 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bế ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE29 là loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE29 Memmert 29 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE45 Memmert

  Mô tả sản phẩm: Bể ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE45 là loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học,… Tính năng kỹ thuật của bể ổn nhiệt,...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE45 Memmert 45 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Bể ổn nhiệt WNE7 Memmert

  BỂ ỔN NHIỆT, BỂ CÁCH THỦY WNE7 MEMMERT Mô tả sản phẩm: Bế ổn nhiệt – Bể cách thủy WNE7 là loại bể cách thủy Memmert (hay bể ổn nhiệt Memmert) sử dụng trong phòng thí nghiệm lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế, sinh học… Tính...

  Xem chi tiết

  Bể ổn nhiệt, bể cách thủy WNE7 Memmert 7 lít

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm Memmert IN110

  TỦ ẤM 108L IN110 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 108l IN110 Memmert –   Tủ ấm Memmert IN110 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 108 lít IN110 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm

  TỦ ẤM 108L IF110 MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm 108l IF110 Memmert – Đức –      Tủ ấm Memmert IF110được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 108l IF110 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN160 Memmert

  TỦ ẤM 161L IN160 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 161l IN160 Memmert –      Tủ ấm Memmert IN160 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 161 lít IN160 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF260 Memmert

  Ứng dụng của tủ ấm 256l IF260 Memmert –    Tủ ấm Memmert IF260 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng kỹ thuật của tủ ấm...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 256 lít IF260 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN260 Memmert

  TỦ ẤM 256L IN260 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 256l IN260 Memmert –     Tủ ấm Memmert IN260 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 256 lít IN260 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF30 Memmert

  TỦ ẤM 32L IF30 MEMMERT – ĐỨC Ứng dụng của tủ ấm 32l IF30 Memmert – Đức –     Tủ ấm Memmert IF30 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 32 lít IF30 Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IN30plus Memmert

  TỦ ẤM 32L IN30 PLUS MEMMERT Hãng sản xuất: Memmert (Đức) Ứng dụng tủ ấm 32l IN30plus Memmert –     Tủ ấm Memmert IN30plus được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 32 lít IN30plus Memmert

  Liên hệ
  Mua
 • 090 4743 638
  Tủ ấm IF450 Memmert

  TỦ ẤM 449L IF450 MEMMERT Ứng dụng của tủ ấm 449l IF450 Memmert –    Tủ ấm Memmert IF450 được ứng dụng ở khắp mọi nơi trên thế giới trong nghiên cứu, y học, dược phẩm và phân tích thực phẩm cũng như ngành hóa thực phẩm. Tính năng...

  Xem chi tiết

  Tủ ấm 449 lít IF450 Memmert

  Liên hệ
  Mua